มุ่งพัฒนาสู่ เมืองน่าอยู่ ประชาชนอยู่ดี มีความสุขอย่างยั่งยืน ภายใต้การบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล
ข้อมูล อบต.
แผน/ข้อบัญญัติ
บริการประชาชน
· การลดระยะเวลาปฏิบัติงาน
· ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
· ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
 ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 ระเบียบและหนังสือสั่งการ
ลิงค์ของเรา

ส่งต่อให้เพื่อน
เช็คอีเมล์ อบต.บ้านโป่ง

เว็บบอร์ด/กระดานข่าว
เขียนสมุดเยี่ยมชม

สำหรับสมาชิก
(สมัครสมาชิก)
ค้นหา


ลิ้งค์เพื่อนบ้าน
 สนง.คณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่น
 สนง.คณะกรรมการกฤษฎีกา
 สนง.คณะกรรมการการกระจายอำนาจฯ
 สนง.คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 สนง.คณะกรรมการการเลือกตั้ง
 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)
 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 กรมชลประทาน
 กรมธุรกิจพลังงาน
 กระทรวงมหาดไทย
 กรมการปกครอง
 กรมทางหลวงชนบท
 กรมทางหลวง
 กรมทรัพยากรธรณี
 สำนักงานสถิติแห่งชาติ
 กรมโยธาธิการและผังเมือง
 กรมทรัพยากรน้ำ
 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
 ศาลปกครอง
 ราชกิจจานุเบกษา
 คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารราชการ
 สำนักงบประมาณ
 ผู้ตรวจการแผ่นดินรัฐสภา
 รวมเว็บไซท์หน่วยงานราชการ
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
รายงานบันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง สมัยสามัญที่ ๑/๒๕๕๕
 

 

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ ๑/๒๕๕๕  ประชุมครั้งที่  ๑
วันที่  ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
ณ  ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
……………………………………………………………..……………………………………………………
     เวลา ๐๙.๓๐ น.
                          เมื่อถึงกำหนดเวลานัดประชุมแล้ว เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิก สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง   ผู้มาประชุมที่ลงลายมือชื่อไว้มีจำนวน ๒๒ คน   ลาประชุม ๒ คน และมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๓๑ คน มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง   มาประชุมเกินกึ่งหนึ่ง  จึงครบองค์ประชุม  และให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่งเข้าห้องประชุม นายสมคิด  จิตต์ปลื้ม  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง จุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัยและกล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการตามระเบียบวาระดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑         เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานสภา อบต.       แจ้งเรื่อง
๑. การลาของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง รายนายนวย กาถม และนายชูชาติ คำปลิว เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมที่จังหวัดเชียงใหม่
๒. การเข้าร่วมกิจกรรมวัน big cleaning day ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕  จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าว โดยจะมีการเดินเก็บขยะบริเวณสองข้างถนนหลวงเริ่มตั้งแต่รอยต่อเขตพื้นที่ตำบลบ้านหวดและตำบลบ้านโป่ง จนมาถึงบริเวณหน้าโรงเรียนบ้านโป่ง
ที่ประชุม                   รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒      รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง สมัยประชุมสามัญสมัย
                           ที่ ๔๒๕๕๔   ประชุมครั้งที่  ๑   เมื่อวันที่ ๑  ธันวาคม  ๒๕๕๔
ประธานสภา อบต.        ขอให้ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณารายงานการประชุม สมัยประชุมสามัญสมัยที่ ๔/๒๕๕๔ ประชุมครั้งที่ ๑  เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ มีสมาชิกสภา อบต.ผู้ใดจะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือไม่  หากไม่มีขอมติที่ประชุมเพื่อรับรองรายงานประชุมครั้งที่แล้ว
 

มติที่ประชุม               มีมติรับรอง  จำนวน  ๒๑  เสียง  ไม่รับรอง  -  เสียง  (ประธานสภางดออกเสียง)
                   

ระเบียบวาระที่ ๓          เรื่องกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ..๒๕๕๕ และกำหนดระยะเวลาการประชุมสมัยสามัญประจำปี
ประธานสภา อบต.        ในระเบียบวาระที่ ๓ นี้ จะเป็นการพิจารณาเกี่ยวกับการกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ ๒๕๕๕ ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง   ว่าจะมีกี่สมัย สมัยประชุมละกี่วัน  วันไหนถึงวันไหนและให้มีการกำหนดวันแรกของสมัยประชุมปีถัดไป  โดยมีระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังต่อใปนี้
 

 

 

-๒-
กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง
                   . พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ..๒๕๓๗แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๖.. ๒๕๕๒ มาตรา ๕๓ ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภาอบต.จะกำหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย  วันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจำปีให้สภาอบต. กำหนด
           สมัยประชุมสามัญ สมัยหนึ่ง ๆ   ให้มีกำหนดไม่เกินสิบห้าวัน    แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากนายอำเภอ
                     ๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ..๒๕๔๗
ข้อ ๒๑  การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี  ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุม
สามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไปและระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้นำความใน ข้อ ๑๑  มาใช้บังคับโดยอนุโลม
เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้ว     ให้ประธานสภาท้องถิ่น  ทำเป็นประกาศของสภาท้องถิ่น  พร้อมทั้ง
ปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
ในกรณีที่ไม่ได้กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปีไว้     หรือไม่ได้กำหนดวันเริ่มประชุมสามัญ
ประจำปีสมัยแรกในปีถัดไปไว้ หรือมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสมัยประชุมสามัญประจำปี หรือวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีที่กำหนดไว้แล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในสมัยประชุมสามัญประจำปีอื่น หรือในสมัยประชุมวิสามัญก็ได้
จึงขอปรึกษาหารือในที่ประชุม ผู้ใดจะเสนอความเห็นขอเชิญเสนอได้
นายชัยน้อม ดวงแก้ว ส.อบต.ม.๓          เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่งที่เคารพ  กระผมขอเสนอให้มีสมัยประชุมสามัญประจำปี ๒๕๕๕ จำนวน ๔  สมัย   กล่าวคือ
สมัยที่  ๑ เริ่มตั้งแต่วันที่    ๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕   ถึงวันที่  ๑๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕
มีกำหนด  ๑๕ วัน
สมัยที่  ๒ เริ่มตั้งแต่วันที่  ๑๖  พฤษภาคม ๒๕๕๕   ถึงวันที่  ๓๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๕
มีกำหนด  ๑๕  วัน
                             สมัยที่  ๓  เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๕  สิงหาคม    ๒๕๕๕   ถึงวันที่  ๒๙  สิงหาคม    ๒๕๕๕
มีกำหนด   ๑๕  วัน
                             สมัยที่  ๔ เริ่มตั้งแต่วันที่   ๑๖  ธันวาคม    ๒๕๕๕   ถึงวันที่  ๓๐  ธันวาคม    ๒๕๕๕ 
มีกำหนด   ๑๕  วัน
   และกำหนดวันเริ่มประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป คือวันที่  ๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖
และมีระยะเวลากำหนด ๑๕ วัน
 

ที่ประชุม         ได้ร่วมกันพิจารณาและเห็นว่าการกำหนดสมัยประชุมตามที่ นายชัยน้อม ดวงแก้ว เสนอมีความเหมาะสมและหากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่งมีเรื่องเร่งด่วนที่จะให้สภาฯ พิจารณาก็สามารถขอเปิดการประชุมสมัยวิสามัญได้
ประธานสภาฯ    ขอมติที่ประชุม
                               
-๓-
 

ที่ประชุม         มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ มีจำนวนสมัยประชุมสามัญ ๔ สมัย ประกอบด้วย
สมัยสามัญ  สมัยที่  ๑   เริ่มตั้งแต่วันที่  ๑๑๕   กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕    มีกำหนด   ๑๕  วัน
สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒   เริ่มตั้งแต่วันที่  ๑๖-๓๐    พฤษภาคม  ๒๕๕๕   มีกำหนด   ๑๕  วัน
                     สมัยสามัญ  สมัยที่  ๓   เริ่มตั้งแต่วันที่  ๑๕-๒๙    สิงหาคม    ๒๕๕๕    มีกำหนด   ๑๕  วัน
สมัยสามัญ  สมัยที่  ๔   เริ่มตั้งแต่วันที่  ๑๕-๓๐   ธันวาคม     ๒๕๕๕    มีกำหนด    ๑๕ วัน
กับวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี ๒๕๕๖ คือวันที่  ๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖ และมีระยะเวลา
 กำหนด ๑๕ วัน
 

ระเบียบวาระที่ ๔     การแข่งขั้นกีฬานักเรียน เยาวชนและประชาชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่งประจำปี ๒๕๕๕ รายละเอียดขอเชิญท่านนายกได้ชี้แจงต่อไป
นายก อบต.     สำหรับการแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชน และประชาชนต้านภัยยาเสพติดขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ประจำปี ๒๕๕๕ กำหนดจัดขึ้นในเดือน กุมภาพันธ์ ซึ่งอาจจะเป็นช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ หรือต้นเดือนมีนาคม  ส่วนประเภทกีฬาในปีนี้จะเน้นไปที่กีฬาพื้นบ้านเป็นส่วนใหญ่ และจะมีกีฬาสากล ฟุตบอล ๑๑ คน วอลเล่ย์บอลนักเรียน ตะกร้อ  ส่วนรายละเอียดกระผมจะได้เชิญผู้นำทุกภาคส่วนในตำบลเข้าร่วมประชุมอีกครั้งหนึ่งเพื่อปรึกษาหารือในเรื่องดังกล่าว
 ที่ประชุม     รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕   เรื่องอื่นๆ  
ประธานสภาฯ          วาระต่อไปจะเป็นเรื่องอื่นฯ ท่านผู้บริหาร ท่าน ส.อบต. ท่านใดมีเรื่องที่จะแจ้งต่อที่ประชุมก็         ขอเชิญแจ้งได้  
นายก อบต. ๑. แจ้งเรื่อง เกี่ยวกับมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดสืบเนื่องจากปัจจุบันยาเสพติดได้แพร่ระบาดไปทั่ว รัฐบาลจึงมีนโยบายในการป้องกันและปราบปราม และให้ถือเป็นนโยบายเร่งด่วนที่ท้องถิ่นทุกที่ จะต้องนำไปแก้ไข เพราะปัญหายาเสพติดทำให้เกิดปัญหาสังคมอื่นๆ เช่นครอบครัวแตกแยก ปัญหาความยากจน ปัญหาอาชญกรรม ดังนั้นในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ ถึง มีนาคม จะได้มีการค้นหาผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยการประชาคม ซึ่งหากพบข้อมูล ผู้ค้า ก็จะได้นำรายชื่อแจ้งให้กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อดำเนินการต่อไป ส่วนผู้เสพ ซึ่งถือว่าเป็นผู้ป่วย ก็จะได้มีโครงการเข้าค่ายบำบัด จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านได้ให้ความร่วมมือกับทางราชการ เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด
                 ๒. แจ้งเรื่องการควบคุมการเผาขยะ การเผาในที่โล่งแจ้ง ขอให้ทางท่านผู้ใหญ่บ้าน ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่งได้นำไปแจ้งให้กับราษฎรในพื้นที่ขอความร่วมมืองดการเผาในที่โล่งแจ้งเนื่องจากขณะนี้ได้เกิดปัญหาหมอกควันในพื้นที่ ซึ่งจากการวัดค่ามาตรฐานของหมอกควันซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพร่างกายของคนเราได้หากยังมีการเผากันอยู่ต่อไป และในส่วนการเผาถ่านในหมู่บ้านขอให้ทางผู้ใหญ่บ้านได้เข้าไปดูแล หากจะขอให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเข้าไปดำเนินการก็แจ้งเข้ามา
 

 

 

 

 

 

     -๔-
 

.  ปัญหาภัยแล้ง ในปีนี้คาดว่าจะแล้งกว่าปีที่ผ่านมา เพราะดูจากน้ำในแม่น้ำเริ่มลดระดับลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งปัญหาหนึ่งก็คือการตัดไม้ทำลายป่า ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านโป่งได้อาศัยน้ำทำการเกษตรจากลำน้ำแม่พลึง ซึ่งจะมีน้ำออกรู บริเวณป่าต้นน้ำแม่พลืง ซึ่งน้ำดังกล่าวคาดว่าได้ไหลมาจาก ห้วยนอต ห้วยปลา ลอดภูเขามาออกที่แม่พลึง  น้ำสายนี้ถือว่าเป็นเส้นเลือดใหญ่ของประชาชนชาวตำบลบ้านโป่ง ดังนั้นเราต้องช่วยกันปกป้องรักษาไว้   ซึ่งเรื่องนี้กระผมได้ปรึกษากับทางฝ่ายปกครองโดยมีท่านกำนันสมนึก ท่าน ส.อบต.หลายๆ ท่านว่าจะเข้าไปสำรวจป่าต้นน้ำ ที่ห้วยปลา ห้วยนอต ว่ามีการบุกรุกป่าหรือไม่โดยจะเชิญทางเจ้าหน้าที่อุทยานถ้ำผาไท เข้าร่วมด้วย โดยจะเข้าสำรวจในวันที่  ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕  จึงขอเชิญท่านกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต. ทุกท่านเข้าร่วมสำรวจป่าในวันดังกล่าว เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา พบกันที่บ้านผู้ใหญ่ปรีชา ปันทะโย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๗
ที่ประชุม        รับทราบ
 

          . เรื่องการย้าย/รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
นายก อบต. กระผมได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่งและคณะกรรมการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กว่าในปัจจุบันนี้ เด็กไม่ได้รับการสอนที่ไม่เท่าเทียมกัน คือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีเด็กที่มีช่วงอายุไม่ตรงกัน ทำให้เด็กเล็กของตำบลบ้านโป่งมีการพัฒนาการที่ต่ำกว่ามาตรฐาน ดั้งนั้นกระผมและคณะผู้บริหาร จึงประสงค์ที่จะให้มีการยุบรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขึ้น โดยจะยุบรวมกันทั้งสามศูนย์ คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสบเอิม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสบพลึงและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเป๊าะ โดยใช้ชื่อใหม่ว่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านโป่ง ตั้งอยู่ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเป๊าะ(เดิม) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านโป่งอำเภองาว จังหวัดลำปาง ดังนั้นจึงขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่งพิจารณาต่อไป
ประธานสภาฯ   เมื่อคณะผู้บริหารองค์การบริหาร ส่วนตำบลบ้านโป่ง      จะดำเนินการยุบรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดังกล่าวได้ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง   ดังนั้นจึงขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ได้ซักถาม หากไม่มีผู้ไดซักถาม กระผมขอมติให้ความเห็นชอบ ด้วยการยกมือ
ที่ประชุม มีมติให้ความเห็นชอบการยุบรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน ๒๑ เสียง  เสียง (ประธานสภางดออกเสียง)
 
ส.อบต.ธีรพงศ์ ไชยวุติ  สอบถามเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้า การติดตั้งไฟกิ่งเพิ่ม และการซ่อมแซมไฟกิ่ง ขอให้ทาง อบต. เข้าไปดำเนินการให้ด้วย โดยได้แจ้งเรื่องเข้ามานานแล้ว
ส.อบต.ทวี จิตต์ปลื้ม  แจ้งงานทำบุญ ผ้าป่าสามัคคี หมู่ที่ ๑  ในวันที่ ๑๔ เมษายน ขอเชิญทุกท่านร่วมทำบุญ
                 ปิดประชุมเวลา  ๑๒.๓๐ น.
ตรวจถูกต้อง
( นายสมคิด   จิตปลื้ม )
ประธานสภา อบต.บ้านโป่ง
บันทึกการประชุม
( นายเฉลิมชัย   สร้อยนาค )
ปลัด อบต.บ้านโป่ง/ เลขานุการสภา อบต.บ้านโป่ง

สงวนลิขสิทธิ์โดย © องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง All Right Reserved.

[ ย้อนกลับ ]

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
118 ม.3 ต.บ้านโป่ง อ.งาว จ.ลำปาง 52110
โทรศัพท์ : 0-5483-1585